HEMMA GUDSTJÄNST i Typikaformat

för Corona-Påsken 202 och framöver.

Sammanställd av fader Mikael Liljeström, Ål.

 

 

 

Inledningsböner

I Faderns + och Sonens och Den Helige Andes namn.

Genom din renaste Moders och alla heligas förböner,

Herre jesus Kristus, vår Gud, förbarma dig över oss!

 

Inledande troparion:

Påsktid fram till Himmelsfärdsafton :

 Påsktropariet ton 2

Kristus är uppstånden från de döda,

med döden krossade han döden

och åt dem som är i gravarna

gav han liv!

 

Himmesfärds afton till Pingstafton :

Himmelsfärdens Troparion Ton 4:

Du upptogs i härlighet,  Kristus vår Gud,

och gladde lärjungarna med löftet om den Helige Ande.

Med välsignelsen gav du dem visshet om,

att du är Guds Son, världens Återlösare!

Eljest:

Himmelske Konung, Hjälpare, Sanningens Ande!

 Du som är överallt och som uppfyller allt,

du skatt av goda gåvor och livets givare,

kom och bo i oss och rena oss från varje fläck,

och fräls, du Gode, våra själar.

 

   Trishagion

Helige Gud, helige Starke, helige Odödlige, förbarma dig över oss. 3 gånger

 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

 

Allheliga Treenighet, förbarma dig över oss. Herre, rena oss från våra synder.

Härskare, förlåt oss våra missgärningar. Helige, besök och bota våra svagheter för ditt namns skull.

 Herre, förbarma dig. 3 gånger

 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

 

   Herrens bön

Fader vår, som är i himlarna. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike.

 Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,

och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Ty Ditt är riket, och makten och härligheten, i evighet. Amen.

 

Herre, förbarma dig. 12 gånger

 

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,

nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

 

 Kom, låt oss tillbe och falla ned inför Gud, vår konung.

 Kom, låt oss tillbe och falla ned inför Kristus, vår Gud och konung.

Kom, låt oss tillbe och falla ned inför Kristus själv, vår konung och vår Gud.

 

          Första antifonen (Ps. 102/103)

Välsigna Herren, min själ. Välsignad är du, Herre. Välsigna Herren, min själ och allt i mig hans heliga namn. Välsigna Herren, min själ, och glöm inte bort allt han ger i gengäld. Han som förlåter alla dina missgärningar och botar alla dina sjukdomar, som befriar ditt liv från förgängelse och bekransar dig med nåd och förbarmande. Herren är nådig och barmhärtig, storsint och full av förbarmande. Välsigna Herren, min själ och allt i mig hans heliga namn. Välsignad är du, Herre.

 

 

          Andra antifonen (Ps. 145/146)

Lova Herren, min själ, jag vill lova Herren så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till.

Förlita er inte på furstar eller på människobarn, för dem finns ingen räddning.

Hans ande skall lämna honom och  han ska vända åter till jorden, på den dagen skall alla deras planer förgås.

Säll den vars hjälpare är Jakobs Gud, hans hopp står till Herren, hans Gud, han som har gjort himlen och jorden,

havet och allt som finns däri, han som bevarar sanning i evighet. Han som håller dom över de orättfärdiga,

 som ger mat åt de behövande, Herren löser de fångna, Herren ger vishet åt de blinda, Herren upprättar de brutna,

 Herren älskar de rättfärdiga. Herren bevarar främlingarna, den föräldralöse och änkan hjälper han,

men syndarnas väg för han vilse. Herren skall vara konung för evigt, din Gud, Sion, från släkte till släkte.

 

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

    Monogenes- hymnen.

Du enfödde Son och Guds Ord, som är odödlig men för vår frälsnings skull var villig att bli kött

 av den heliga Gudsföderskan och ständiga jungfrun Maria, du som utan förändring blev människa

och lät dig korsfästas, Kristus, Gud, och med döden krossade döden, du som är en

i den heliga Treenigheten och förhärligas med Fadern och den helige Ande – fräls oss!

 

          Tredje antifonen

Herre, tänk på oss, när du kommer i ditt rike. Saliga är de som är fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till. Saliga är de bedrövade, ty de skall bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, ty de skall ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, ty de skall bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, ty de skall få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, ty de skall se Gud. Saliga är de som stiftar fred, ty de skall kallas Guds barn. Saliga är de som lider förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till. Saliga är ni, när människorna hånar och förföljer er och lögnaktigt säger allt ont mot er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen.

Folket: Kom, låt oss tillbe och falla ned inför Kristus. Guds Son, uppstånden från de döda,2 fräls oss som sjunger till dig: Halleluja.

 

   Dagens troparier.

Under Påsktid Påskens troparion och söndagens i veckans ton

Eljest innevarande fest eller söndagens och veckodagens

 

    Trisagion

Alla Amen. Helige Gud, helige Starke, helige Odödlige, förbarma dig över oss.3 gånger.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Helige Odödlige, förbarma dig över oss.

Helige Gud, helige starke, helige Odödlige, förbarma dig över oss.

 

 

LÄSNING UR DE HELIGA SKRIFTERNA

   (Prokimenon)

 

 Apostel

Läsning ur ....(se kalender)

 

  Evangeliet

Läsning ur det heliga evangeliet enligt N.(Se kalender)

Alla: Ära vare dig, Herre, ära vare dig.

Dagens  Evangelium läses

Efter läsningen:

Alla: Ära vare dig, Herre, ära vare dig.

 

Söndagar och Påsktid:

Anastasin Christou Ton 6 stikir,

Sedan vi skådat Kristi Uppståndelse,

låt oss falla ner inför den helige Herren Jesus, den ende syndfrie!
För ditt Kors nedfaller vi, Kristus,

 och lovsjunger och ärar och din heliga uppståndelse, 

Ty du är vår Gud, och utom dig känner vi  ingen annan:

Ditt namn åkallar vi;

Kom alla  troende, låt oss falla ned inför Kristi heliga Uppståndelse,
Ty se, genom Korset kom fröjd  till hela världen;
Ständigt  välsignar vi Herren, och lovsjunger  hans Uppståndelse; 
ty genom att uthärda korsfästelsen, förintade han  döden med sin död!

 

Eljest:

Tänk på oss, Herre, när du kommer i ditt rike. Tänk på oss, Härskare, när du kommer i ditt rike.

Tänk på oss, Helige, när du kommer i ditt rike!

 Den himmelska härskaran prisar dig med lovsånger och säger:

Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Himlen och jorden är fulla av din härlighet.

Träd fram till honom och ta emot hans ljus, så skall era ansikten förvisso undgå skammen.

Den himmelska härskaran ...

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande.

De heliga änglarnas och ärkeänglarnas härskara, tillsammans med alla himmelska makter,

 prisar dig med lovsånger och säger:

 Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Himlen och jorden är fulla av din härlighet. härlighet.

Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen

 

 

 

Trosbekännelsen

 Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt, både synligt och osynligt. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före alla tider, Ljus av Ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allt blev till; som för oss människor och för vår frälsnings skull steg ned från himlarna och blev kött av den Helige Ande och jungfru Maria och blev människa; och som blev korsfäst för oss under Pontius Pilatus, led och blev begravd, som uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna, steg upp till himlarna, sitter på Faderns högra sida och skall återkomma i härlighet för att döma levande och döda, och vars rike aldrig skall ta slut.

Och på den Helige Ande, som är Herre och ger liv, som utgår av Fadern, som tillsammans med Fadern och Sonen blir tillbedd och förhärligad och som talade genom profeterna. Och på en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och väntar på de dödas uppståndelse och den kommande världens liv. Amen.

 

 

Herrens bön

Fader vår, som är i himlarna. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike.

Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta

dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Ty Ditt är Riket, och makten och härligheten, i evigheternas evighet. Amen.

 

 

 

Läsare: Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över oss. Folket: Amen

Dagens kontakier.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

 

 

Gudsmodershyllning

Under påsken

 Ängeln ropade till den högt benådade: Rena Jungfru, fröjda dig!

Och jag säger åter: fröjda dig! Din Son stod upp på tredje dagen ur graven

och han väckte upp de döda.

Gläd er, människor!

Var ljus, var ljus, du nya Jerusalem!

Ty Herrens härlighet går upp över dig. Jubla nu, och gläd dig, o Sion!

Och du, rena Gudsföderska,  fröjda dig över din Sons uppståndelse!

 

Noter: https://ortodox-leksand.se/Files/Music/Pdf/angeln-ropade-valamo-melodi.pdf

Så ska det låta: Slaviska :https://www.youtube.com/watch?v=GfgXXDJdN0Y

Engelska: https://www.youtube.com/watch?v=rBA7CObVKIc

 

Eljest, vanligen:

Värdigt är i sanning att prisa dig salig, Gudföderska,

Du evigt saliga och allrarenaste, och Moder till vår Gud!

Högre vördad är du än kerubim och ojämförligt mera ärad än serafim.

Utan att fördärvas födde du Gud, Ordet.

Sanna Gudsföderska, vi prisar dig storligen!

 

Avslutning

 Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,

 nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

 

Herre förbarma dig (3 gånger).

 

Herre, Jesus Kristus, Guds Son, du som bönhör din renaste Moder,

våra heliga gudbärande fäder, våra dophelgon,de heliga (NN)

och alla de heliga:

förbarma dig över oss! Amen!

 

Troparon till vår församlings heliga, apostlarna Petrus och Paulus

Ni främst tronande av apostlarna

och hela världens lärare!

Bed till alltets härskare

att han ger världen fred,

och våra själar stor barmhärtighet!

 

Gudaföderska Jungfru!

Gläd dig, Maria full av nåd, Herren är med dig!

Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt,

Ty du har fött våra själars Frälsare.