Linköping, 2020-10-02
Från vänster: fader Serafim Smensgård, fader Misha Jaksic, arkimandrit fader Jean Mansour, biskop Dositej,
fader Mikael Liljeström.
Linköping, 2020-10-02
Välkomna till Antiokias ortodoxa stift för Skandinavien!
Kära vänner,
1 oktober 2020 är en historisk dag för vår svenskspråkiga kyrkogemenskap. Vid möte på Heliga Gudaföderskans
beskydds kloster i Smedjeryd (festdag just 1 oktober, men enligt den julianska kalendern), ratificerade biskop
Dositej den Svenska ortodoxa kyrkoprovinsens (SOK) beslut om nya stadgar. Beslutet innebär att SOK upphör
som organisation, och dess församlingar övergår till Antiokias ortodoxa kyrka och dess stift för Skandinavien.
I mötet med biskop Dositej deltog arkimandriten f Jean Mansour (biskop electus för det nya stiftet) och vår
kyrkogemenskaps tre präster: f Mikael Liljeström, f Serafim Smensgård och f Misha Jaksic. Efter att gruppen
anlänt till klostret, inleddes med gemensam bön i klostrets kyrka, som just håller på att byggas ut. Inför mötet
utbytte biskop Dositej och biskop electus Jean gåvor, i form av panagior (avbildning av Gudaföderskan och
Kristusbarnet som en biskop bär på sitt bröst).
Samtalet och undertecknandet av dokumenten ägde rum i en anda av sann vänskap, glädje och en tydlig
viljeyttring om ett framtida samarbete mellan de båda stiften. F.d. provinsföreståndaren Misha Jaksic uttryckte
ett stort och varmt tack till det Serbisk-ortodoxa stiftet och biskop Dositej för ett mångårigt kanoniskt och
pastoralt omhändertagande av de svenska församlingarna i östra och norra Sverige. Under mötet utbytes även
erfarenheter i samband med den pågående pandemin, och hur stiften och kyrkorna mött dessa.
Efter undertecknandet samtalades om detaljerna för vår kyrkogemenskaps övergång och möjliga former för det
framtida samarbetet mellan stiften. F Jean välkomnade biskop Dositej att se Antiokias stifts nya katedral som
sitt eget hem. Dit skall han alltid kunna komma och fira gudstjänst, i gemenskap med de andliga barn han har